CAP Carrer Larrard. Barcelona
2000-03

En un terreny en un fort pendent, l’edifici es compon de tres cossos que configuren uns volums diferenciats i que, individualment, donen resposta a la tipologia edificatòria de cada vial.
Un pati longitudinal paral·lel a la mitgera veïna organitza i il·lumina les zones d‘espera de les consultes, així com el vestíbul general de la planta baixa.